63- چرا پدیده شکست در پلیمرها اهمیت دارد؟

چرا پدیده شکست در پلیمر ها اهمیت دارد؟ شرکت ها میلیون تومان هزینه می کنند که قطعات تولیدیشان کمتر دچار شکست گردد. انتخاب گرید گرانتر, افزودن مواد افزودنی ودستگاههای فرایندی قویتراز دسته فعالیت هایی است که شرکت برای این منظور انجام می دهند.  قبل از این که به این موضوع بپردازیم لازم است بدانیم چند نوع…

کارگاه بازیافت پت 8 بهمن

پت را بازیافت نکنید! برای تهیه پت200ppm   چه کار باید کرد؟    مدت کارگاه: 4 ساعت / از ساعت 9-13 / زمان: 5 شنبه 8 بهمن ماه قیمت: 99.000 تومان بدون مدرک با هدیه / 119.000 تومان  با مدرک بین المللی از آکادمی آکسفورد و هدیه / مهلت استفاده از تخفیف و هدیه تا 3…