روش های سریع شناسایی پلاستیک ها روش ph متری

روش های سریع شناسایی پلاستیک ها روش ph متری روش های سریع شناسایی پلاستیک ها روش ph متری یکی از روشهای سریع شناسایی پلاستیک ها استفاده از کاغذ پ.هاش متری است. این روش کمتر در روشهای شناسایی سریع و کم هزینه پلاستیک ها استفاده می گردد. ولی یکی از روشهای کارآمد می باشد. مهندس سعید…